İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI


 

İş Sağlığı ve Güvenliği Programının Amacı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30. Maddesi’ne dayanılarak “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hazırlanmıştır. Bu çerçevede, anılan Yönetmeliğin 4. Maddesi birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımı yapılan teknik elemanlardan her sektörde ve  her işletmede yararlanılacaktır. Bu çerçevede programın amacı;

 • İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalara katılma,
 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için önerilerde bulunma,
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri belirleme,
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak önerilerde bulunma,
 • İşyerinde meydana gelen; ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapma ve önerilerde bulunma,
 • Çalışma ortamının gözetimini yapma, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlama ve uygulamalarını kontrol etme
 • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılma, bu konuda önerilerde bulunma, uygulamaları takip etme; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılma, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izleme ve kontrol etme,
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yapma ve uygulamaları gerçekleştirme,
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleme ve uygulamasını kontrol etme,
 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlama ve uygulamasını kontrol etme,
 • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapma, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlama ve uygulamaların takibini yapma,
 • Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlama,
 • Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışma,
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlama ve bu kişilerle işbirliği yapma,

gibi konularda görev alabilecek bilgi ve beceriye sahip teknik elemanlar yetiştirmektir.

 

Programımızın Eğitim Politikası ve Öğretim Pratikleri

 

Öğrencilerin, daha mezun olmadan çalışma hayatının gereklerine uyum sağlayacak şekilde yetiştirildiği bir eğitim ve öğretim ortamı sunulmaktadır. Bu doğrultuda; teorik olarak öğrendikleri bilgileri zorlanmadan uygulamaya aktarabilecekleri her türlü kolaylık ve imkan sağlanmaktadır. Programımız öğrencilerinin, bilgilerini pratiğe dönüştüreceği ve deneyim zenginliği edinecekleri laboratuar ve uygulama dersliklerine gereken önem verilmektedir. Sektörü ve işletmeleri tanımalarını, bağlantılarını geliştirmelerini, iletişim becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde staj yapmaları programın temel öncelikleri arasındadır.

 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Mezunlarının Kariyer Olanakları

Bu program mezunları,

 • görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürüten,
 • hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamayan,
 • tespit ettikleri ve  yazılı şekilde işverene bildirdikleri iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri yerine getirilmediğinde, durumu Bakanlığın yetkili birimine bildirme yetkisi bulunan,

“ iş güvenliği uzmanı” olarak kamu dahil tüm kurum kuruluş ve işletmelerde görev alabilirler.

Son Güncelleme: 2020-07-27 09:17:48
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2020                                            

web tasarm